ដំណើរការផលិត

 • ម៉ាស៊ីនកាត់
 • ការប៉ូលាគែម
 • រន្ធខួង
 • កំដៅ
 • បន្ទាត់ IGU
 • កន្លែងផ្ទុកបណ្តោះអាសន្ន
 • ខ្សែ PVC Extrusion
 • តំបន់សម្ភារៈ
 • តំបន់ជង់
 • តំបន់ជង់
 • តំបន់វេចខ្ចប់
 • តំបន់ Despach